Leif Olsen, seniorforsker, VIVE

 

Sociologen og inspirationen fra universelt design

Leif Olsen bliver inspireret af universelt design i både forskning og arbejdet mod et mere inkluderende samfund. Han mener, at vi kan bruge begrebet til at udforme sociale indsatser, undersøgelser og samværsformer, så alle kan være med. Når han designer undersøgelser og evaluerer sociale indsatser, stiller han sig det kritiske spørgsmål: Kan alle deltage? Svaret er sjældent entydigt ja. Men ofte er det muligt at flytte grænser, så flere kan deltage.  

af Thomas Bjerg

Indimellem bliver den 57-årige sociolog Leif Olsen overvældet over visionen og udfordringerne, som universelt design udstikker. Men han er meget glad for, at han gennem UD Hubs forskernetværk kan udveksle viden og samarbejde om det smukke ideal i den amerikanske arkitekt og kørestolsbruger Ron Maces begreb om at designe bygninger, produkter og sociale indsatser, så alle kan bruge dem på lige fod. For det rummer så mange muligheder og værdier for alle, som vi har brug for at konkretisere. Derfor takkede han ja til at være med i netværket.

”Universelt design er et dejligt varmt begreb – inspirerende og potentielt meget brugbart, men også krævende. Vi kan måske ikke leve op til visionen 100 procent, men begrebet er konstruktivt og kan skubbe udviklingen af bygninger, produkter, sociale indsatser og viden i en mere inkluderende retning. Dermed rummer det værdi for os alle, som det er meget vigtigt, at vi er opmærksomme på,” siger Leif Olsen, der er seniorforsker hos VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

I over 25 år har han forsket inden for socialområdet. Han er glad for at afprøve, om han sammen med andre forskere, professioner og borgere kan udvikle mere inkluderende design af for eksempel sociale indsatser og undersøgelser. Der kan være tale om at designe metoder i forskning, så man undgår frafald og barrierer, der gør, at mennesker med funktionsnedsættelser ikke kan deltage på grund af sociale omstændigheder.

Udfordrer forskere til at udvikle inkluderende undersøgelser

Han ser begrebet og værdierne i universelt design som et udfordrende tankesæt. Det får ham til at oppe sig, når han designer undersøgelser, der bruger forskellige spørgemetoder. Her gælder det om at fjerne barrierer, der udelukker mennesker med funktionsnedsættelser. Og her kan universelt design inspirere forskerne til at bruge sprog og metoder, så flere kan deltage i undersøgelserne.

Leif Olsen glæder sig, når det lykkes ham eller kolleger at komme et skridt nærmere idealet om inkluderende undersøgelser. Det sker oftest, når forskerne er engagerede og får opbakning og ressourcer til at tage de ekstra skridt, så de kan imødekomme menneskers mangfoldige forudsætninger for at deltage. I sidste ende handler det om, at alle kan bidrage med deres erfaringer og viden.

”Vi skal blive mere bevidste om de barrierer, der ekskluderer mennesker fra undersøgelser. Det kan være lige fra fysiske rammer til måden, vi bruger sprog og skaber relationer med hinanden på. Derfor er det vigtigt, at forskere er bevidste om og undersøger barrierer for deltagelse i for eksempel uddannelse, arbejde, kulturliv og forskningsprojekter. Den bevidsthed er vigtig, hvis vi vil omsætte værdierne i universelt design til praksis og skabe det inkluderende samfund.”

 Vi skal kende barrierer for at kunne fjerne dem

Leif Olsen peger på den vigtige sammenhæng, der er mellem universelt design og kernen i det sociale begreb handicap. I den sociale forståelse opstår handicap, når mennesker med funktionsnedsættelser møder barrierer, der betyder, at de ikke kan deltage på lige vilkår i samfundets aktiviteter. Handicap er altså udtryk for mennesker, der både lever med funktionsnedsættelser og møder barrierer for at kunne deltage. Det problem gør universelt design noget ved. Begrebet kræver, at vi designer alverdens konstruktioner – for eksempel bygninger, infrastruktur, sociale medier, sociale indsatser – så alle kan bruge dem.

”Det ligger mig meget på sinde, at barriererne for deltagelse er det centrale problem i det sociale begreb om handicap. Det betyder, at vi alle skal overveje, hvordan vi kan fjerne eksisterende barrierer og undgå at skabe nye forhindringer. Så mangfoldigheden af mennesker kan deltage i aktiviteterne.”

Leif Olsen glæder sig over de mange aktører, der allerede er i gang.

”Deres ideer, erfaringer og viden fortjener opmærksomhed. Jeg har været så heldig at kunne følge og evaluere mange inspirerende initiativer, hvor aktører udvikler mere inkluderende arbejdspladser, forenings- og kulturliv.”

Når foreninger og kulturliv inkluderer

Leif Olsen var for nogle år siden med til at evaluere to partnerskaber, der udviklede nye former for inkluderende samarbejde og tilbud i foreninger og kulturinstitutioner. Det var, før han rigtigt kendte begrebet universelt design. Men efterfølgende så han, at aktørerne begge steder var med til at udvikle universelt design i foreninger og kulturinstitutioners aktiviteter.

I partnerskabet Grow Your Life i Fredericia udviklede man nye inkluderende aftenskolekurser, sociale og kulturelle aktiviteter, hvor man fjernede barrierer for borgere med funktionsnedsættelser. Dermed kunne flere borgere deltage aktivt og bidrage til blandt andet madlavning, teater og musik i byen.

I partnerskabet Frivillig kulturformidling i København udviklede man bl.a. aktiviteter og uddannelse på Statens Museum for Kunst. Projektet fjernede barrierer og gjorde det muligt for flere borgere med funktionsnedsættelser at bruge museet aktivt. De nye brugere oplevede museets udstillinger, ligesom personale og unge frivillige kulturformidlere blev inspireret og fik erfaringer med at gøre museet mere mangfoldigt.

Vidensportal skal bygge bro til arbejdsmarkedet

Mange mennesker med funktionsnedsættelser har svært ved at få job, og her kan universelt design også inspirere arbejdspladser til at udvikle job uden barrierer. Leif Olsen og VIVE er i foråret 2021 med til at udarbejde en vidensplatform, der henvender sig til mennesker med funktionsnedsætter, virksomheder, jobcentre og andre, der har brug for viden og inspiration til at skabe flere job uden barrierer.

VIVE samarbejder med konsulentfirmaet Implement om at udvikle platformen for Socialstyrelsen. Den vil bl.a. indeholde viden om fem typer af funktionsnedsættelser, lovgivning og teknologiske løsninger, der kan fjerne barrierer og skabe flere jobmuligheder.

”Vi har brug for at fjerne de barrierer, der afholder private og offentlige virksomheder fra at ansætte mennesker med funktionsnedsættelse. Jeg finder det perspektivrigt at undersøge, om universelt design her kan bidrage. Vi kan hente inspiration fra de øvrige nordiske landes arbejde med universelt design,” siger Leif Olsen.

Han peger på, at universelt design indgår i handleplanen for Funktionshinderrådet under Nordisk Ministerråd, hvor han er en af Danmarks repræsentanter.

Her finder du links til videre læsning om Leifs forskning og henvisninger i artiklen:

Evaluering: At skabe deltagelse for borgere med handicap gennem frivillig faglighed.

Funktionshinderrådet under Nordisk Ministerråd: Funktionshinderrådet

Handleplan for funktionshinderrådet

Leif Olsen

Del: