Leave No One Behind i Danmark
Forskellige grupper af mennesker på I silhuet, foran et panoramavindue med udsigt over Aarhus havn

Ny rapport fra VIVE sætter spot på FN’s verdensmål og udviklingen på handicapområdet i Danmark.

Rapporten identificerer indikatorer for status og udvikling af FN’s verdensmål for mennesker med handicap – og kvalificerer grundlæggende arbejdet med den danske monitorering af FN’s verdensmål og det tværgående princip Leave No One Behind på handicapområdet.

Sammen er vi stærkere

Med vores tilslutning til FN’s Verdensmål, har Danmark givet hånd på, at vi ikke vil efterlade nogen i den bæredygtige udvikling, og at vi ydermere vil “reach the furthest behind first”. I den anledning indgik Bevica Fondens Universal Design Hub i 2020 et samarbejde med VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Formålet var at udarbejde et dokumentationsgrundlag for status på inklusionen af mennesker med handicap i den bæredygtige udvikling.

Et panel af eksperter har været tilknyttet projektet, med repræsentanter fra FN-forbundet, Danmarks Statistik, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Institut for Menneskerettigheder og Videnscenter om handicap. Tilsammen har disse aktører bidraget med kvalificeret viden og kommenteret oplæg til undersøgelsen i projektets indledende og afsluttende fase.

Det gode samarbejde er nu kulmineret med VIVE’s nylige statusrapport. En rapport som grundlæggende hjælper til, at vi i Danmark kan komme i mål med at holde vores løfte om ikke at lade nogen i stikken i den bæredygtige udvikling.

Konklusioner og anbefalinger

VIVE’s rapport konkluderer overordnet, at mennesker med funktionsnedsættelser og handicap ikke er repræsenteret i den eksisterende monitorering af FN’s verdensmål.

Underrepræsentationen giver sig til udtryk ved at gruppen af mennesker med funktionsnedsættelse kun i forholdsvist begrænset omfang indgår direkte eksplicit i FN’s mål, delmål, hensigtserklæringer og indikatorer (9 ud af 169). Det samme gør sig gældende for de supplerende 197 nationale danske målepunkter, hvor ingen af målepunkterne eksplicit omhandler mennesker med funktionsnedsættelser og handicap.

Rapporten påpeger samtidig, at der for nuværende stort set ikke eksisterer data til at gennemføre monitoreringen af verdensmålene for mennesker med funktionsnedsættelser og handicap.

VIVE anbefaler i den forbindelse to mulige tiltag. Første tiltag er at inddrage flere eksisterende data i den fremtidige nationale monitorering af verdensmålene for mennesker med funktionsnedsættelser og handicap. Andet tiltag er at anvende flere typer af tilgængelige data og analyser, såsom surveys og kvalitative studier, der bidrager med viden om status og udvikling for mennesker med funktionsnedsættelser.

Disse anbefalinger til tiltag underbygges i rapporten i øvrigt med, at FN selv eksplicit åbner op for og anerkender brugen af såvel kvalitative som kvantitative data i monitoreringen af verdensmålene og det tværgående princip Leave No One Behind:

 The commitment to leave no one behind calls for greater granularity of data, quantitative and qualitative analysis, to design evidence-based interventions that identify, empower and support the most vulnerable and address root causes. (UN, 2019 p. 16).

Tid til refleksion og handling

Som VIVE-rapporten afsluttende pointere, afføder rapportens anbefalede tiltag et grundlæggende behov for refleksion ift. at definere og differentiere mellem grupper af mennesker med funktionsnedsættelser og handicap, samt et behov for at definere en strategi for at tilvejebringe nødvendige registerdata på målgrupper og målområder.

Vi bør med andre ord blive mere bevidste om den høje kompleksitet, knyttet til både at definere handicap og differentiere målgrupper, samt at definere de mest relevante mål for netop disse målgrupper, hvis vi skal øge repræsentationen af mennesker med funktionsnedsættelser og handicap i den eksisterende monitorering af FN’s verdensmål – og ikke mindst, holde vores løfte til FN om ikke at efterlade nogen på perronen i den bæredygtige udvikling.

Kilder

Del: