Menneskelig mangfoldighed

Ambitionen for Universal Design Hub er at sætte en forandringsproces af vores fælles forståelse af idealmennesket i gang. Det gør vi gennem øget brug af det værdibaserede begreb universal design, som løftestang for Verdensmålenes overskrift Leave no one behind.

Idealmennesket eksisterer i realiteten ikke. Alligevel, tager vi, bevidst eller ubevidst, som fagpersoner og som samfund oftest udgangspunkt i en menneskeforståelse, der fastholder en idealiseret form af mennesket som norm.

Designere og arkitekter og andre faggrupper der former rammerne for vores liv tager ofte udgangspunkt i standardstørrelser. Med afsæt i f.eks. Da Vincis Vitruvianske mand eller Le Corbusiers Le Modulor, og forestillingen om et menneskeligt gennemsnit, formes rammerne, med udgangspunkt i et idealiseret menneske, som i realiteten ikke eksisterer. Som samfund opdeler vi borgerne i ’med og uden handicap’, i minoritet og majoritet, fremfor at anerkende, at alle lever med forskellige funktionsevner, og at diversiteten i brugerbehov betyder, at mennesket ikke kommer i standardstørrelser.

At formgive og fremtidssikre rammerne for det levede liv, så alle er inkluderet, kræver et opgør med idealmennesket og en erkendelse af menneskelig mangfoldighed som en grundpræmis.

 

Universelt design

Universal design – introduktion til et designprincip,
der udfordrer tanken om at være menneske

Det, at vi er forskellige, og det faktum, at alle mennesker oplever en eller flere funktionsnedsættelser i løbet af deres liv, er kernen i universal design. Begrebet er udviklet af den amerikanske arkitekt og kørestolsbruger Ron Mace i 1990’erne. Trods forskellige teoretiske tilgange og tolkninger er essensen at skabe løsninger, der skaber inklusion ved at integrere menneskers forskelligheder.

Læs artiklen

Leave No One behind

Universelt design og FNs Verdensmål

“Leave No One Behind” er et underliggende princip for FN’s 17 verdensmål. Målet er at sørge for, at alle kan deltage, og ingen lades tilbage. Når vi konkret arbejder med verdensmålene, så er det væsentligt at undersøge hvilke barrierer, der udelukker mennesker fra alle de 17 verdensmål.

Det er her universelt design kan anvendes. Universelt design er et værdibaseret begreb som anerkender, at det at være menneske, betyder at leve med forskellige og foranderlige funktionsevner gennem et helt liv. I en universel designforståelse, er der kun et samlet ‘os’. Begrebet kan på den måde bruges til at undersøge om, der designes, så det er inkluderende samt sikrer, at ingen udelukkes.

Læs mere
  • Jens Wandel og Camilla Ryhl
Se filmen Universelt design og FNs verdensmål